Zásady spracúvania osobných údajov v CK Kwayela travel

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľ týmto poskytuje príslušné informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“)

CK Kwayela travel (Paloma travel agency s.r.o.) pristupuje k osobným údajom získaným od svojich klientov zodpovedne a snaží sa dodržiavať pravidlá stanovené platnou európs-kou legislatívou a tak primerane chrániť osobné údaje svojich klientov. Podľa pred-metného nariadenia si tak dovoľujeme informovať o nasledovných skutočnostiach a prosíme klientov o ich preštudovanie.

A) Kto je prevádzkovateľom osobných údajov?
Spoločnosť Paloma travel agency s.r.o. založená a existujúca podľa slovenského práva, so sídlom Za parkom 889/19, 951 15 Mojmírovce, IČO: 47489223, zapísaná v OR OS Nitra, oddiel Sro, vložka číslo : 37602/N (ďalej len „Spoločnosť“)

B) Aké sú kontaktné údaje prevádzkovateľa?
Adresa na zasielanie písomností: Za parkom 889/19, 951 15 Mojmírovce
Telefonický kontakt: 00421 904 677 083
Emailový kontakt: info@kwayelatravel.com
všetky podrobné informácie týkajúce sa CK Kwayela travel (Paloma travel agency s.r.o.) : https://www.kwayelatravel.com

C) Aké sú účely a právne základy spracúvania osobných údajov klientov?
Prevádzkovateľ CK Kwayela travel (Paloma travel agency s.r.o.) spracúva osobné údaje dotknutých osôb – klientov (objednávateľov služieb cestovného ruchu) a zástupcov klien-tov na nasledovné účely:

· Hlavným účelom spracúvania osobných údajov je poskytovanie služieb cestovného ruchu, najmä zabezpečenie zájazdu, ktorý je predmetom uzatvorenej Zmluvy o obstarávaní zájazdu. Právnym základom na takéto spracúvanie osobných údajov je plne-nie zmluvy, resp. oprávnený záujem pre spolucestujúcich, resp. cestujúcich v prospech ktorých bola zmluva uzatvorená.
· Spracúvanie osobných údajov na účel vybavovanie prípadných reklamácií, kde je právnym základom zákonná povinnosť CK Kwayela travel založená osobitným predpisom.
· Spracúvanie osobných údajov na účel vedenia účtovnej agendy a archivácie, kde je právnym základom zákonná povinnosť CK Kwayela travel založená osobitným predpisom.
· Spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa CK Kwayela travel napr. pri obhajobe právnych nárokov vyplývajúcich zo zmluvy alebo pri vymáhaní pohľadávok.
· Spracúvanie osobných údajov za účelom poskytovania Vernostného programu – bo-nusových a vernostných zliav do budúcna, kde je právnym základom oprávnený záujem klientov CK Kwayela travel ako aj písomný súhlas klientov na toto spracúvanie.
· Spracúvanie osobných údajov na marketingové účely - zasielanie newsletterov a ev. spotrebiteľské súťaže. Súhlas na marketingové účely je dobrovoľný a kedykoľvek odvola-teľný.

D) Aké sú kategórie dotknutých osobných údajov (inak povedané, ktoré vaše údaje môžu byť u nás spracovávané):
- Meno a priezvisko
- Dátum narodenia
- Bydlisko, trvalé, príp. prechodné
- Telefónne číslo
- Emailová adresa
- Číslo cestovného dokladu (prípadne ďalšie podrobnosti potrebné na zabezpečenie účelu zmluvy -víza a pod.)
- Všeobecne použiteľný identifikátor - rodné číslo (len pre vybavenie víz, ak sa vyžadujú)
- Údaje o bankovom účte
- Zdravotné údaje (zdravotné postihnutie pre zabezpečenie niektorej požadovanej služby napr. špeciálna strava, údaje o poskytnutom ošetrení na účely vybavenia poistenej uda-losti)
- Údaje o destinácii, termínové, cenové a obsahové údaje o poskytovaných službách (najmä na účely vernostných programov)

E) Kto sú príjemcovia osobných údajov – komu CK Kwayela travel osobné údaje poskytu-je?
Osobné údaje poskytujeme výhradne len dodávateľom požadovaných služieb cestovného ruchu - dopravcovia, alebo naši partneri zabezpečujúci ubytovanie, stravu a sprievodcovské služby, zabezpečovateľom poistenia a asistenčných služieb.

F) Dochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín?
Áno, ale výhradne za účelom zabezpečenia plnenia vašej zmluvy v prípade, že si klient zájazd do takejto krajiny sám objedná a s prenosom vyjadrí výslovný súhlas, ktorý je ne-vyhnutne potrebný na plnenie zmluvy a na vykonanie predzmluvných opatrení prijatých na žiadosť jeho ako dotknutej osoby.

G) Aká je doba uchovávania osobných údajov?
Podľa účelu na ktorý sa osobné údaje spracovávajú. Mimimálne však na dobu 2 roky od návratu zo zájazdu, maximálne na dobu vyžadovanú príslušným osobitným zákonom. V prípade udelenia súhlasu so spracovaním na marketingové účely na dobu 5 rokov resp. do odvolania tohto súhlasu.

H) Aké máte ako dotknutá osoba práva?
- právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa vás týkajú - právo na potvrdenie, či o-sobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov,
- právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa vás týkajú
- právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, v prípade, že sú splnené po-dmienky na ich vymazanie a ďalej neexistuje zákonná povinnosť resp. oprávnený záujem na ich ďalšie spracúvanie,
- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
- právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týka, a to na účel mar-ketingu, vernostného programu príp. spotrebiteľskej súťaže,
- právo na prenosnosť osobných údajov inému prevádzkovateľovi, ak tomu nebránia žiad-ne zákonné prekážky,
- právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov,
- právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Úradu na ochranu osobných údajov SR, Hra-ničná 12, 820 07 Bratislava, tel. +4212 32313220, www.dataprotection.gov.sk.
Vyššie uvedené práva máte ako dotknutá osoba v rozsahu podľa článkov 15 až 21 a článku 77 Nariadenia. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elekt-ronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskyt-nutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti. Dotknutá osoba je povinná oznámiť prevádzkovateľovi, všetky zmeny v jej osobných údajov a to bezodklad-ne po ich zmene.

I) Informácie o zdroji osobných údajov: osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby sú získané z nasledovného zdroja: všetky osobné údaje poskytuje samotný klient pri uzat-váraní zmluvného vzťahu, alebo ním písomne na to poverený zástupca.


Platné od 24.5.2018