VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

účasti na zájazdoch cestovnej kancelárie Paloma travel agency s.r.o.

Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch CK Paloma travel agency s.r.o (ďalej len – Všeobecné podmienky) sú platné pre všetky zájazdy, pobyty a služby cestovného ruchu organizované


CK Paloma travel agency, s.r.o., sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o obstaraní zájazdu (ďalej len – zmluva o zájazde), ktorú Paloma travel agency, s.r.o. uzatvára s objednávateľom zájazdu a sú spracované v zmysle Zákona o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov č. 281/2001 Z.z..


I. Zmluvný vzťah
1. Pre potreby týchto zmluvných podmienok sa obstarávateľom zájazdu rozumie cestovná kancelária Paloma travel agency s.r.o. (ďalej len CK), so sídlom Ulica za parkom 889/19, 951
15, Mojmírovce, IČO 47 849 223, ktorá ponúka ňou organizované zájazdy na vlastnej webovej stránke, vo vlastných katalógoch alebo formou osobitných ponukových listov. Všeobecné
podmienky sa vzťahujú aj na obstaranie doobjednaných služieb k zájazdu, pokiaľ sa na obstaranie týchto služieb neuzatvorila osobitná zmluva.


2. Sprostredkovateľom sa rozumie tretia strana – cestovná kancelária alebo cestovná agentúra, ktorú CK splnomocnila k uzatváraniu zmlúv o zájazde.


3. Objednávateľom sa rozumie osoba, ktorá s CK uzatvorila zmluvu o zájazde alebo osoba, v ktorej prospech sa zmluva uzatvorila, alebo osoba, na ktorú sa práva a povinnosti zo zmluvy
o zájazde previedli alebo na ňu prešli. V prípade, že na strane objednávateľa vystupuje viac osôb, používa sa aj na nich označenie v jednotnom číslo „objednávateľ“, pričom v tomto
prípade sú všetky osoby na strane objednávateľa povinné plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o zájazde spoločne a nerozdielne. Objednávateľom môže byť fyzická alebo právnická osoba.


4. Objednávateľ prehlasuje, že je na základe zákona alebo splnomocnenia oprávnený uzatvoriť zmluvu o zájazde a že v prípade uzatvorenia zmluvy v prospech inej osoby táto vyjadrila súhlas s účasťou na zájazde.


5. Zmluvný vzťah medzi CK a objednávateľom vzniká na základe riadne vyplnenej a podpísanej zmluvy o zájazde potvrdenej CK príp. sprostredkovateľom a zaplatením zálohy z ceny zájazdu.
Za zaplatenie zálohy sa považuje pripísanie peňažných prostriedkov na účet CK alebo zaplatením v hotovosti v CK, a to aj v prípade uzatvárania zmluvy o zájazde prostredníctvom sprostredkovateľa.


6. Objednávateľ vo svojom mene a v zastúpení všetkých účastníkov zájazdu podpísaním zmluvy o zájazde udeľuje tento súhlas na spracovanie a poskytnutie ich osobných údajov za účelmi
na ktoré CK osobné údaje spracúvajú pre CK, ich dodávateľov služieb a poisťovaciu spoločnosť a súhlasí, aby CK vo svojich informačných systémoch spracovávala jeho a ich
osobné údaje v súlade s platnou legislatívou (zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení). Poskytnuté údaje môžu byť sprístupnené len zamestnancom CK a osobám, ktoré dodávajú služby pre CK (vrátane cezhraničného toku). Tento súhlas so spracovaním údajov sa tiež vzťahuje na všetkých spracovateľov týchto údajov, poštu a doručovacie spoločnosti. Súhlas objednávateľ udeľuje vo svojom mene aj v mene ostatných účastníkov zájazdu a to na základe zákona, resp. ich písomného súhlasu, o ktorom vyhlasuje, že ním preukázateľne disponuje. Súhlas sa týka údajov titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, dátum narodenia, rodné číslo, telefónne číslo. Súhlas sa udeľuje v celom rozsahu a vrátane cezhraničného toku na poskytnutie údajov do cudziny (štátov, kam účastníci pocestujú v rámci zájazdu) najmä na plnenie zmluvy a zabezpečenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov medzi objednávateľom a CK avšak do písomného odvolania doručeného doporučene poštou do sídla CK. Objednávateľ čestne vyhlasuje, že pred podpisom zmluvy o obstaraní zájazdu on ako aj všetci účastníci zájazdu, ktorých osobné údaje na základe ich súhlasu CK poskytol, boli oboznámení a poučení o všetkých svojich zákonných právach a podmienkach spracúvania svojich osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. v platnom znení, najmä však o ustanoveniach §28 tohto zákona ako aj o celom obsahu zmluvy. Objednávateľ udeľuje súhlas so získavaním a spracovaním predmetných osobných údajov aj pre potreby marketingových aktivít CK, a to po dobu, počas ktorej sú tieto aktivity uskutočňované. Odvolanie tohto súhlasu je možné po predchádzajúcej dohode oboch zmluvných strán, prípadne na základe písomnej žiadosti objednávateľa doručenej CK. Vyššie uvedené prehlásenie a súhlas objednávateľ udeľuje aj v mene ostatných účastníkov zájazdu pre ktorých služby objednal.


7. Súčasťou zmluvy o zájazde sú všetky písomné doklady a informácie, ktoré objednávateľ od CK alebo od sprostredkovateľa obdrží alebo na základe ktorých objednávateľ uzatvorí zmluvu,
a to najmä webová stránka CK, ponukový katalóg CK s cenníkom, ponuka tzv. last minute zájazdov, všeobecné informácie a písomné pokyny – podrobnejšie informácie o zájazde,
pobyte alebo objednaných službách. Písomné doklady a informácie, ktoré poskytne objednávateľovi sprostredkovateľ však nie sú súčasťou zmluvy, ak sú v rozpore s popisom alebo informáciami o zájazde na webovej stránke CK, v katalógu alebo v iných písomných prospektoch vydaných CK.


8. Sprostredkovateľ nie je splnomocnený a oprávnený dohodnúť s objednávateľom ustanovenia v zmluve o zájazde alebo poskytnúť objednávateľovi informácie, ktoré sú v rozpore s popisom alebo s informáciami o zájazde na webovej stránke CK, v katalógu alebo v iných písomných prospektoch vydaných CK.


II. Cena zájazdu a služieb, platobné podmienky
1. Cena zájazdu je zmluvnou cenou, dohodnutou písomne medzi CK a objednávateľom v zmluve o zájazde. V cene zájazdu sú zahrnuté služby tak ako je to uvedené na webovej stránke CK,
v katalógu alebo v iných písomných prospektoch vydaných CK. V cene zájazdu nie sú zahrnuté náklady CK, ktoré musí táto vynaložiť v súvislosti s dodržiavaním pasových, colných, devízových a iných predpisov štátu, resp. štátov miesta zájazdu.


2. Objednávateľ má nárok na zľavy z cien zájazdov, ktoré sú v platnosti ku dňu vzniku zmluvného vzťahu, pokiaľ si ich uplatní, inak jeho nárok na ich poskytnutie zaniká. V prípade možnosti využitia viacerých druhov zliav nie je možná ich kumulácia, objednávateľ si môže vybrať tú zľavu, ktorá je pre neho výhodnejšia, ak nie je CK určené inak alebo ak sa výslovne s CK dohodol inak.


3. Pri poskytovaní zliav pre deti je rozhodujúci vek dieťaťa, ktorý dosiahne k poslednému dňu zájazdu, resp. ukončeniu čerpania služieb.


4. Zľavy z cien zájazdov, vyhlasované CK po podpise zmluvy s objednávateľom, nezakladajú objednávateľovi nárok na ich uplatnenie.


5. CK je oprávnená najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu jednostranným úkonom zvýšiť cenu zájazdu v prípade, ak dôjde:
a) k zvýšeniu dopravných nákladov vrátane ceny pohonných látok,
b) k zvýšeniu platieb, spojených so zabezpečovanou dopravou, najmä letiskových, cestných,
c) prístavných, palivových a iných poplatkov, ktoré sú zahrnuté v cene,
d) k zmene kurzu eura ku kurzu inej meny použitej pri stanovovaní ceny zájazdu v priemere
o viac ako 5%,
e)k zavedeniu alebo zmene výšky vízových poplatkov a iných poplatkov zahraničných krajín.


6. Oznámenie o zvýšení ceny zájazdu CK odošle objednávateľovi najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu alebo čerpania služieb, a v ktorom bude presne určený dôvod a spôsob zvýšenia. Objednávateľ je povinný doplatiť vzniknutý rozdiel bezodkladne, najneskôr v lehote určenej v písomnom oznámení o zvýšení ceny, v opačnom prípade je CK oprávnená postupovať podľa ods. 9 a nasl. tohto Článku.

7. CK je oprávnená vyžadovať pri uzatváraní zmluvy o zájazde zálohu minimálne 50% ceny zájazdu a prípadne doobjednaných služieb k zájazdu.Cestovné poistenie musí objednávateľ
uhradiť v plnej výške pri uzavretí zmluvy o zájazde. Doplatok je objednávateľ povinný doplatiť najneskôr 30 dní pred začatím zájazdu, pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak. V prípade
uzavretia zmluvy v čase kratšom ako 30 dní pred začatím zájazdu, je objednávateľ povinný zaplatiť 100% celkovej ceny zájazdu a prípadne doobjednaných služieb k zájazdu pri podpisovaní zmluvy o zájazde.


8. Právo na poskytnutie všetkých objednaných služieb vzniká objednávateľovi až zaplatením úplnej ceny zájazdu a splnením ostatných podmienok poskytnutia služieb.


9. V prípade nedodržania termínu úhrady ceny zájazdu objednávateľom je CK oprávnená odstúpiť od zmluvy o zájazde a má voči objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu (storno
poplatok) vo výške určenej v Článku VII. týchto Všeobecných podmienok. Zmluvná pokuta nevylučuje nárok objednávateľa na náhradu škody a ušlého zisku.


10. V prípade odstúpenia od zmluvy o zájazde podľa ods. 9 tohto Článku je CK povinná vrátiť objednávateľovi bezodkladne doposiaľ uhradenú časť ceny zájazdu zníženú o zmluvnú
pokutu.


III. Práva a povinnosti CK
1. CK je povinná:
a) mať riadne uzatvorenú zmluvu o povinnom poistení pre prípad úpadku,


b) pred uzatvorením zmluvy o zájazde presne, jasne, pravdivo a úplne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré sú jej známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie objednávateľa uzavrieť zmluvu o zájazde,


c) zabezpečiť pre objednávateľa, resp. účastníka zájazdu poskytnutie všetkých plnení, ku ktorým
sa zaviazala v zmluve o zájazde. Plnenia nad rámec vopred potvrdených a zaplatených služieb
CK nie je povinná zabezpečiť.


d) najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu poskytnúť objednávateľovi písomne všetky potrebné
informácie, ktoré sú pre objednávateľa dôležité a ktoré nie sú uvedené v zmluve o zájazde,
katalógu, cenníku, na webovej stránku príp. iných dokumentoch prístupných
objednávateľovi. V prípade uzatvorenia zmluvy o zájazde v lehote kratšej ako 7 dní pred
začatím zájazdu, poskytne CK informácie podľa predchádzajúcej vety objednávateľovi pri
podpísaní zmluvy o zájazde.


2. CK má právo jednostranne zvýšiť cenu zájazdu v prípadoch uvedených v Článku II. ods. 5
týchto Všeobecných podmienok.


3. CK má právo odstúpiť od zmluvy o zájazde v prípadoch uvedených v Článku II. ods. 6 a 9
týchto Všeobecných podmienok.


IV. Práva a povinnosti objednávateľa
1. Objednávateľ má právo:
a) na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a riadne zaplatených služieb,


b) na riadne poskytnutie informácií o zájazde a dohodnutých službách, ktoré sú pre
objednávateľa dôležité a sú CK známe,

c) na dodatočné informácie, ktoré neboli uvedené na webovej stránke CK, v katalógu alebo
v iných písomných prospektoch vydaných CK a ktoré sú pre objednávateľa dôležité a sú CK
známe,


d) byť bezodkladne oboznámený s prípadnými zmenami programu zájazdu, rozsahu služieb
a ceny zájazdu a služieb


e) kedykoľvek pred začatím zájazdu odstúpiť od zmluvy o zájazde aj bez uvedenia dôvodu za
podmienok uvedených v Článku VII. týchto Všeobecných podmienok,


f) v súlade s Článkom V. ods. 6 týchto Všeobecných podmienok v lehote 30 dní pred začatím
zájazdu doručiť CK písomné oznámenie, že sa na miesto neho zúčastní na zájazde iná osoba,

g) na obdržanie kontaktných údajov na zástupcu CK, na ktorého sa môže počas zájazdu obrátiť
v ťažkostiach, resp. so žiadosťou o pomoc a ktorý je zároveň oprávnený prijímať a vybavovať
reklamácie účastníkov zájazdu,


h) na obdržanie dokladu o povinnom poistení CK pre prípad úpadku,


i) na reklamáciu služieb v súlade s Článkom VII. týchto Všeobecných podmienok,
j) na ochranu osobných údajov, ktoré v súvislosti so zájazdom poskytol CK.


2. Objednávateľ má povinnosť:
a) poskytnúť CK súčinnosť, ktorá je potrebná pre riadne zabezpečenie zájazdu a objednaných služieb, najmä poskytnúť pravdivé a úplné údaje pre účely zmluvy o zájazde, poskytnúť všetky potrebné doklady, podklady a dokumenty, ktorými je poskytnutie služieb zo strany CK podmienené,


b) zaplatiť riadne, včas a v plnom rozsahu cenu zájazdu v súlade s Článkom II. týchto Všeobecných podmienok a na požiadanie CK preukázať túto skutočnosť relevantným dokladom,


c) nahlásiť CK vopred účasť cudzích štátnych príslušníkov na zájazde, v opačnom prípade CK nezodpovedá za riadne zabezpečenie zájazdu a objednaných služieb, cudzí štátni príslušníci si
vo vlastnom mene a na vlastné náklady zabezpečujú tranzitné resp. vstupné víza na cestu a pobyt (ak sa s CK nedohodnú inak),


d) v prípade oznámenia dodatočných zmien zo strany CK ohľadne zájazdu alebo objednaných služieb oznámiť bezodkladne, najneskôr v stanovenej lehote, písomne svoje stanovisko,
v opačnom prípade platí, že objednávateľ so zmenami súhlasí,


e) dostaviť sa v CK stanovenom termíne na určené miesto na čerpanie dohodnutého rozsahu služieb; v prípade omeškania s nástupom na čerpanie dohodnutých služieb z dôvodov
nespočívajúcich na strane CK, dopraviť sa na vlastné náklady a zodpovednosť na miesto zodpovedajúce časovému harmonogramu dohodnutých služieb, pokiaľ je to technicky
možné,


f) mať u seba platný cestovný doklad, príp. víza, ak sa vyžaduje, dodržiavať pasové a colné predpisy krajín, do ktorých cestuje. Náklady, ktoré vzniknú nedodržaním týchto predpisov
znáša objednávateľ v plnom rozsahu.


g) zabezpečiť u osôb mladších ako 15 rokov sprievod a dohľad dospelého účastníka zájazdu po celú dobu zájazdu, ako aj u osôb, ktorých zdravotný a osobný stav to vyžaduje,


h) iadiť sa pokynmi CK, resp. jej zodpovedného zástupcu počas zájazdu, dodržiavať stanovený program, platné predpisy navštívenej krajiny, dodržiavať platné predpisy miesta pobytu
a objektu (ubytovací poriadok a prepravný poriadok). V opačnom prípade je CK oprávnená odoprieť objednávateľovi poskytnutie objednaných služieb, čím objednávateľ stráca právo na
tieto ako i na ďalšie nevyužité služby, a to bez nároku na vrátenie zaplatenej ceny zájazdu,

3. Objednávateľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorú spôsobí svojim konaním počas zájazdu alebo čerpania služieb.


V. Zmeny dohodnutých podmienok
1. V prípade, že je CK nutená pred začiatkom zájazdu zmeniť podstatnú podmienku zmluvy o zájazde, navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy o zájazde. Objednávateľ má právo sa
rozhodnúť, či so zmenou zmluvy o zájazde súhlasí alebo či od zmluvy o zájazde odstúpi. V prípade odstúpenia od zmluvy o zájazde podľa predchádzajúcej vety nevzniká CK nárok na
zmluvnú pokutu.

2. Za zmenu podstatnej podmienky podľa ods. 1 tohto Článku sa považuje napr. zmena termínu čerpania služieb o viac ako 48 hodín, závažná zmena programu zájazdu, zmena kategórie
ubytovania, spôsobu prepravy, zmena ceny za objednané služby. Za zmenu podstatnej podmienky sa však nepovažuje zmena miesta a ubytovacieho objektu za podmienky, ak je
zabezpečené náhradné ubytovanie minimálne rovnakej alebo vyššej kategórie a v podobnej oblasti, zmena poradia navštívených miest, zmena dopravy z dopravných, bezpečnostných
alebo iných operatívnych dôvodov, zmena miesta odchodu a príchodu za podmienky, že je zabezpečená bezplatná doprava z a na pôvodné miesto, zmena ceny zájazdu o menej ako
10%.


3. Rozhodnutie podľa ods. 1 tohto Článku musí objednávateľ doručiť CK v písomnej forme v lehote stanovej CK.


4. CK má právo zrušiť zájazd, ktorý je predmetom zmluvy o zájazde, pokiaĺ nebude dosiahnutý minimálny počet účastníkov zájazdu (tak ako je to uvedené pri každom zájazde) alebo v iných
prípadoch, a to najmä ak nastanú skutočnosti, ktoré znemožnia CK poskytnúť dohodnuté služby, ak uskutočnenie zájazdu bude pre CK ekonomicky neúnosné. Zrušenie zájazdu je CK
povinná písomne oznámiť objednávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote do 7 dní pred začiatkom zájazdu.


5. Pokiaľ CK zruší zájazd pred jeho začiatkom alebo ak objednávateľ nesúhlasí s navrhovanou zmenou zmenou podľa ods. 1 tohto Článku, má objednávateľ právo na vrátenie zaplatenej
ceny za zájazd alebo služby.


6. Objednávateľ je oprávnený v lehote najviac 30 dní pred začatím zájazdu doručiť CK písomné oznámenie, že sa namiesto neho zúčastní na zájazde iná osoba. Oznámenie musí obsahovať
údaje nového objednávateľa v rozsahu údajov uvedených v zmluve o zájazde, výslovný súhlas nového objednávateľa s uzatvorenou zmluvou o zájazde a prehlásenie, že spĺňa všetky
dohodnuté podmienky účasti na zájazde alebo ktoré sú podmienkou na čerpanie objednaných služieb. Dňom doručenia oznámenia CK sa v ňom uvedená osoba stáva objednávateľom, ktorý vstupuje do práv a povinností pôvodného objednávateľa, pričom spolu s ním spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu alebo objednaných služieb, ako i úhradu prípadných nákladov, ktoré obstarávateľovi v súvislosti so zmenou objednávateľa vzniknú. V prípade neuhradenia ceny za objednané služby alebo nákladov, súvisiacich so zmenou objednávateľa, je CK oprávnená odstúpiť od zmluvy o zájazde podľa Článku II. ods. 9 týchto Všeobecných podmienok. Uvedené sa vzťahuje len na tie prípady, keď zmenu objednávateľov je CK schopná zabezpečiť, v opačnom prípade CK písomne upozorní na nemožnosť zmeny pôvodného objednávateľa. CK si účtuje za každú
zmenu objednávateľa paušálny poplatok vo výške 10 EUR na osobu.


7. CK je oprávnená počas zajazdu a poskytovania dohodnutých služieb vykonať operatívne zmeny programu zájazdu a poskytovaných služieb, ak z objektívnych dôvodov, zásahov vyššej
moci, rozhodnutí štátnych a iných príslušných orgánov alebo mimoriadnych okolností, ktore CK nemá možnosť ovplyvniť a/alebo predvídať, nie je možné pôvodný program zájazdu
a služby zabezpečiť v dohodnutom rozsahu a kvalite.

CK je v takom prípade povinná:
a) zabezpečiť náhradný program a služby v rozsahu a kvalite čo najviac porovnateľných a zodpovedajúcich charakteru pôvodných služieb a v prípade zabezpečenia služieb na
minimálne rovnakej úrovni (napr. náhradné ubytovanie rovnakej, resp. vyššej kategórie) sú všetky ďalšie nároky objednávateľa vylúčené, 


b) vrátiť objednávateľovi zaplatenú cenu za neposkytnuté, resp. náhradným plnením nekompenzovane služby, alebo


c) poskytnúť objednávateľovi zľavu zo zaplatenej ceny služieb, ktoré neboli poskytnuté v plnom rozsahu alebo za ktoré nebolo poskytnuté náhradné plnenie, alebo


d) poskytnúť objednávateľovi bezodkladne pomoc.


8. CK nenesie zodpovednosť za následky zmenených alebo neposkytnutých služieb alebo programu z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu, z dôvodu meškania dopravného
prostriedku spôsobeného technickymi poruchami, počasím, dopravnou situáciou, rozhodnutím dopravcu, štrajkom a podobnými okolnosťami neovplyvniteľnými zo strany CK.


9. Objednávateľ berie na vedomie, že pri službách, súčasťou ktorých je ubytovanie, je prvý a posledný deň určený predovšetkým na prepravu a transfer, reklamácie z dôvodu skrátenia dĺžky pobytu z uvedeného dôvodu sa považujú za neopodstatnené.


VI. Odstúpenie od zmluvy objednávateľom a zmluvné pokuty

1. Objednávateľ má právo kedykoľvek pred začatím zájazdu odstúpiť od zmluvy o zajazde aj bez uvedenia dôvodu. Odstúpenie od zmluvy o zájazde nadobúda účinnosť doručením písomného prejavu o odstúpeni CK.


2. V prípade, že objednávateľ odstúpi od zmluvy o zájazde podľa ods. 1 tohto Článku, ma CK nárok na zmluvnú pokutu (storno poplatok) v nasledovnej výške :


a) v prípade odstúpenia od zmluvy do 90 kalendárnych dní pred dňom začatia zájazdu alebo čerpania služieb vo výške skutočne vzniknutých nákladov, minimálne však 30 EUR,


b) v prípade odstúpenia od zmluvy v lehote 89 až 46 kalendárnych dní pred dňom začatia zájazdu alebo čerpania služieb vo výške skutočne vzniknutých nákladov, minimálne však 25 %
z celkovej ceny zájazdu a služieb,


c) v prípade odstúpenia od zmluvy v lehote 45 až 28 kalendárnych dní pred dňom začatia zájazdu alebo čerpania služieb vo výške skutočne vzniknutých nákladov, minimálne však 50 %
z celkovej ceny zájazdu a služieb,


d) v prípade odstúpenia od zmluvy v lehote 27 až 14 kalendárnych dní pred dňom začatia zájazdu alebo čerpania služieb vo výške skutočne vzniknutých nákladov, minimálne však 75 %
z celkovej ceny zájazdu a služieb,


e) v prípade odstúpenia od zmluvy v lehote 14 a menej kalendárnych dní pred dňom začatia zájazdu alebo čerpania služieb vo výške 100 % z celkovej ceny zájazdu a služieb.


3. Pri určení počtu dní podľa ods. 2 tohto Článku sa do stanoveného počtu dní započítava aj deň, v ktorom bolo cestovnej kancelárii storno doručené a nezapočítava sa deň začiatku
zájazdu (odletu, odchodu, či nástupu na zájazd), ktorý je dohodnutý v zmluve o zájazde.


4. Pokiaľ sa objednávateľ nedostaví na zájazd alebo čerpanie dohodnutých služieb, alebo z dôvodov nespočívajúcich na strane CK zmešká odchod dopravného prostriedku alebo počas
zájazdu z dôvodov nespočívajúcich na strane CK nečerpá niektoré z dohodnutých a zaplatených služieb, nemá nárok na finančnú ani inú kompenzáciu za nečerpané služby.
5. V prípade žiadosti objednávateľa o zmenu termínu alebo ubytovania dojednaného podľa pôvodnej objednávky, ak takúto zmenu je CK schopná zabezpečiť, má sa za to, že
objednávateľ odstúpil od pôvodnej zmluvy o zájazde a uzavrel novú zmluvu o zájazde a pre odstúpenie od pôvodnej zmluvy o o zájazde platia ustanovenia ods. 1 až 4 tohto Článku, ak
nie je dohodnuté inak.


VII. Reklamačné konanie
1. CK zodpovedá objednávateľovi za porušenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy o zájazde a poskytnutí služieb bez ohľadu na to, či tieto záväzky má plniť CK alebo iní
dodávatelia služieb.


2. Pokiaľ rozsah a kvalita poskytnutých služieb je objektivne na nižšej ako dohodnutej úrovni, vzniká objednávateľovi právo na odstránenie chybne poskytovanej služby. Toto svoje právo
je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne priamo u dodávateľa služieb alebo zástupcu CK, v spolupráci ktorých sa vyhotoví aj písomný záznam. Objednávateľ berie na vedomie
a súhlasí s tým, že písomný záznam nie je reklamáciou v zmysle príslušnej právnej úpravy. 3. V prípade, že CK nezabezpečí riadne a včas nápravu namietaných služieb, musí objednávateľ
doporučenou listovou zásielkou uplatniť svoju reklamáciu v CK bezodkladne po návrate, najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia čerpania služieb, alebo ak služby neboli vôbec
čerpané, od dňa, kedy sa mali služby čerpať, inak právo objednávateľa zaniká. Na preukázanie nárokov pri chybne poskytnutej službe objednávateľ predloží CK písomný záznam vyhotovený podľa ods. 2 tohto Článku.


4. Pri riešení reklamácie je objednávateľ povinný poskytovať CK maximálnu súčinnosť, aby bolo možné nedostatky čo najúčinnejšie odstrániť a zabránilo sa vzniku akýchkoľvek škôd alebo
aby sa ich rozsah čo najviac znížil.


5. V prípade opravnenej reklamácie má objednávateľ nárok na zľavu zo zaplatenej ceny služieb, zodpovedajúcu rozdielu medzi objednanými a skutočne poskytnutými službami.

6. CK nezodpovedá za úroveň služieb, ktoré si objednávateľ sám objedná u tretích osôb. Vyška náhrady škody ako i všetky ostatné nároky, súvisiace s leteckou dopravou, ktora je súčasťou
poskytovaných služieb (strata, poškodenie, neskor dodanie batožiny, meškanie lietadla, zmena termínu letu a pod.) sa riadi prislušnými predpismi platnými pre leteckú dopravu
a nároky objednávateľa v súvislosti s leteckou dopravou voči CK su vylúčené.


VIII. Povinné poistenie proti insolventnosti
1. CK prehlasuje, že si riadne splnila a plní svoje povinnosti ohľadne povinného zmluvného poistenia zájazdov obstarávateľa pre potenciálnu možnosť úpadku v zmysle zakona NR SR č.
281/2001 Z.z.. CK ma uzatvorenú poistnu zmluvu, v zmysle ktorej bude objednávateľovi poskytnuté náhradné plnenie v prípade, keď CK z dôvodu svojho úpadku:
- neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do Slovenskej republiky, ak je táto doprava súčasťou zájazdu
- nevráti objednávateľovi zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil
- nevráti objednávateľovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý sčasti.


IX. Cestovne poistenie objednavateľa
1. CK ponúka a odporúča objednávateľovi uzatvoriť cestovné poistenie, ktoré pokrýva rôzne riziká ( a to najmä zdravotné poistenie, úrazové poistenie, poistenie pre prípad straty batožiny, zodpovednosti za škodu, storno zájazdu a pod.), spojené s účasťou na zájazde.


2. Poistná zmluva, uzatvorená pre krytie rizík v zmysle odseku 1. vzniká priamo medzi objednávateľom a príslušnou poisťovňou. V prípade vzniku poistnej udalosti je poisťovňa v priamom vzťahu k objednávateľovi a CK poskytuje len nevyhnutnú súčinnosť.


X. Záverečné ustanovenia
1. CK si vyhradzuje právo zmeny informácií a údajov na webovej stránke CK, v katalógu, v iných písomných prospektoch vydaných CK a cenníku CK do doby uzatvorenia zmluvy o zájazde s
objednávateľom. CK nezodpovedá za obsah inzertných strán uverejnených na webovej stránke CK, v katalógu, cenníku a iných materiáloch, ktoré CK vydáva a ktoré sú poskytnuté
tretími osobami a neručí za správnosť údajov uvedených v prospektoch, ktorých vydavateľom nie je a nemôže ich ovplyvniť.


2. Podpisom zmluvy o zájazde objednávateľ potvrdzuje, že predtým ako uzatvoril zmluvu o zájazde sa s jej obsahom ako aj so všetkými jej súčasťami oboznámil a bezvýhradne s nimi
súhlasí. Zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s obsahom tychto Všeobecných podmienok.


3. Všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1.1.2019